Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ

 

Ἡ μέθοδος "Διαλεχθῶμεν ἑλληνικῶς" εἶναι μέθοδος ἐκμαθήσεως ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται σὲ παιδιὰ προσχολικῆς καὶ σχολικῆς ἡλικίας. Εἶναι ἡ μόνη μέθοδος στὴν Ἑλλάδα μὲ ἐρευνητικὴ τεκμηρίωσιν. Ἡ ἀποτελεσματικότης τῆς μεθόδου δοκιμάσθηκε ἀρχικῶς μὲ ἔρευνα τοῦ "Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου" καὶ ἀκολούθως μὲ πειραματικὴ ἔρευνα, τὴν ὁποίαν διεξήγαγε ἡ συγγραφεὺς τῆς μεθόδου Εἰρήνη Μαυροπούλου στὰ πλαίσια τῆς διδακτορικῆς της διατριβῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Καὶ οἱ δύο ἔρευνες ἔδειξαν τὴν θετικὴ ἐπίδρασι τοῦ διδακτικοῦ μας μοντέλου στὴν ψυχοδιανοητικὴ ἀνάπτυξιν τοῦ παιδιοῦ. Ἀνάλογα ἦταν καὶ τὰ ἀποτελέσματα σχετικῶν ἐρευνῶν στὶς Η.Π.Α. καὶ στὴν Μ. Βρεττανία, σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα ἡ γνῶσις τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ἐνισχύει τὴν ἱκανότητα ἐκμαθήσεως ξένων γλωσσῶν καὶ ὀξύνει τὴν ἀντιληπτικὴ ἱκανότητα τῶν παιδιῶν καὶ τὶς γλωσσικές τους δεξιότητες. Διεπιστώθη δὲ ὅτι ἡ ἐκμάθησις τῶν κλασικῶν γλωσσῶν -Λατινικῶν ἤ/καὶ Ἑλληνικῶν- στὴν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευσι ὠφέλησε πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὴν ἐκμάθησι μίας ὁποιασδήποτε ἄλλης ξένης γλώσσης.


ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ

ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ. (ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

RESEARCH: The effect of learning ancient greek on the mental and educational development of child IN PRIMARY SCHOOLS.


Teaching classics in primary schools was unknown as an area of educational research in Greece until now. So the aim of this study was to test the effect of learning ancient greek on the mental and educational development of child. Evidence is cited from an educational project in which an experimental group of primary pupils taking classical greek (n = 85) over 23 lessons, and a control group not taking classical greek (n= 122), were pretested, posttested, and compared with regard to modern greek verbal skills and ethics (moral judgement). The program consisted of pupils (11-12 years old) who had 45 to 50 minutes of ancient greek per week with particular stress on vocabulary building and reading comprehension through multisensory instruction and modern teaching methods like conversational techniques in the classroom and spoken ancient greek. The justification was to introduce students to the prosody, structure and vocabulary of ancient greek language, including roots and prefixes used in modern greek vocabulary and to introduce the Greek culture and its relationship to present day culture. In each case, the " ancient greek” students showed significant gains over the control group. Researchers found that the study of ancient greek increased scores for students in all areas, including Word Knowledge, orthography, Language, grammatical sensitivity, higher order thinking skills, like analysis, synthesis, metacognition and moral development. They gain additional benefits, including being helped with motivation and intellectual curiosity and this was found in two case studies (roughly ages 5 and 10) too. Educational implications of these findings are discussed
 

1 σχόλιο: